سه‌شنبه 15 خرداد 1397 مقررات آزمون پایان ترم دانشگاه پیام نور آق قلا
                               مقررات آزمون پایان ترم دانشگاه
دانشجویان ملزم هستند۴۵دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحان حضورداشته ودرصندلی های تعیین شده مستقرشوند.
۲- امتحانات راس ساعت مقررشروع وپس ازان هیچکس حق ورودبه جلسه امتحان رانخواهدداشت.
۳- همراه داشتن کارت شرکت درازمون وکارت دانشجویی تمدید شده درکلیه امتحانات الزامی است.
۴- همراه داشتن خودکار ابی ،مداد،مدادتراش،پاک کن،وماشین حساب در امتحانات ضروری است.
۵- دانشجوموظف است کادرمشخصات دانشجویی پاسخنامه خودراباخودکار امضانماید.
تذکر:یاداوری میشود دانشجویان از پر کردن دایره های چهار گوش پاسخ نامه ومخدوش کردن بارکد خودداری نمایند.
۶- تکمیل کد سری سوال باتوجه به توضیحات مندرج برروی صفحه اول سوالات (درصورت وجود)توسط دانشجو الزامی است.
۷- دانشجویان موظف هستند درطول برگزاری امتحان آرامش وسکوت جلسه رارعایت نمایند.
۸- ضروری است دانشجویان پس ازپایان امتحان برگه سوال امتحانی را تحویل دهند.
۹- نمونه سو.ال هردرس،کلیدمربوطه وپاسخ نامه تستی هر دانشجو پس ازپایان امتحانات از طریق سایت گلستان برای دانشجویان قابل دسترسی خواهدبود.
۱۰- درصورتیکه دانشجویان نسبت به نحوه طراحیسوال وکلیدان اعتراض داشته باشند می توانندازدوروز پس ازبرگزاری ازمون درس تاحداکثر۵روزپس ازبرگزاری آزمون نسبت به تکمیل فرم اعتراض خوددرسیستم جامع گلستان اقدام نمایند.
۱۱- همراه داشتن کتاب،کیف، جزوه، پول نقد وتلفن همراه(حتی به صورت خاموش )درجلسه امتحان ممنوع میباشد. ضمنا دانشگاه درقبال گم شدن مواردذکرشده هیچ گونه مسوولیتی نخواهد داشت.
۱۲- دانشجویانموظفند پس ازترک جلسه،ازتجمع درپشت درب سالن امتحانات جداپرهیز نمایندتاخللی دربرگزاری ازمون ایجادنگردد.
ورود به جلسات امتحان فقط با کارت دانشجویی تمدید شده وکارت شرکت درآزمون امکان پذیر می باشد. ضمنا اخذ کارت شرکت درآزمون،مستلزم ورود به سایت گلستان وپرینت ازگزارش ۴۲۸ میباشد.

 
امتیاز دهی
 
 

جهت مشاهده کامل اطلاعیه ها اینجا کلیک کنید