الزامی بودن تمدید کارت دانشجویی و همراه داشتن کارت دانشجویی در ایام امتحانات تمامی دانشجویان موظفند قبل از شروع امتحانات نسبت به تمدید کارت دانشجویی اقدام نموده و همچنین  دانشجویانی که کارت دانشجویی آنان مفقود گردیده  نسبت به درخواست کارت دانشجویی المثنی از واحد آموزش اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار