1399/3/19 دوشنبه

دانشگاه پیام نور آق قلا در سال 1386 با 6 رشته (حسابداری-مدیریت دولتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت صنعتی -علوم اقتصادی- مدیریت جهانگردی ) آغاز به فعالیت نمود. این دانشگاه در بدو تاسیس حدود 2 سال بصورت هیات موسسی اداره می شد . در حال حاضر این واحد دانشگاهی با 10 رشته و گرایش و حدود 900 فارغ التحصیل به فعالیت خود ادامه می دهد .

 رشته های  فعال در دانشگاه پیام نور واحد آق قلا

رشته علوم تربیتی (پیش دبستانی و دبستانی)

رشته علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی )

رشته علوم  تربیتی (تکنولوژی آموزشی )

رشته علوم تربیتی (آموزش و پرورش کودکان با نیاز های ویژه )

رشته حسابداری

رشته مدیریت بازرگانی

رشته مدیریت دولتی

رشته مدیریت صنعتی

رشته زبان و ادبیات عرب

رشته علوم دامی